Menu

plenfrdeitrues

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Projekt „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej” prowadzony jest przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Ośrodek KARTA, czerpiąc z ponad 20-letniego doświadczenia,  oferuje pomoc w tworzeniu w bibliotekach społecznych archiwów historii lokalnej. Oznacza to pozyskiwanie i gromadzenie źródłowych materiałów, jak: dzienniki, pamiętniki, listy, kroniki, zdjęcia, dokumenty osobiste itp. oraz nagrywanie relacji świadków historii. Miejska Biblioteka Publiczna przyjęła rolę przewodnika w udostępnianiu „wytworów kultury”, jakimi są kroniki, listy, zdjęcia i dokumenty oraz rolę współtwórcy tej kultury — działającego na rzecz materializacji pamięci i tradycji ziemi nowomiejakiej — poprzez zbieranie i utrwalanie relacji ustnych.   Projekt zakłada stworzenie z biblioteki miejsca, gdzie przeszłość spotka się z nowoczesnością.
Dzięki projektowi bibliotekarki MBP w NML zdobyli wiedzę i nowe umiejętności w następujących obszarach:
- zasady i metody pozyskiwania, gromadzenia, zabezpieczania, przetwarzania i wykorzystywania materiałów historycznych,
- metodologia oral history (historii mówionej) — nagrywania relacji świadków,
- technika i standardy digitalizacji zdjęć, tekstów, materiałów dźwiękowych, tak by mogły być wykorzystywane w sposób profesjonalny,
- wykorzystywanie internetu w aktywizacji kulturalnej społeczności lokalnej, w projektach edukacyjnych i marketingowych,
- obsługa stron internetowych i wykorzystanie programu Bibliotek Cyfrowych dLibra,
- podstawowe zagadnienia prawa autorskiego i nowych kierunków jego rozwoju (m.in. wolne licencje, domena publiczna).
Biblioteka zyskała pozycję lidera w grupie osób zaangażowanych w prace tworzonego archiwum oraz ekspertów w nietypowej dziedzinie, jaką jest archiwistyka społeczna, zwiększając swój prestiż. Bibliotekarki MBP przyczynią się do ratowania i zapisywania historii regionu, odnajdując i utrwalając świadectwa historyczne mieszkańców gminy: rozproszone, zagrożone zapomnieniem lub zniszczeniem. Biblioteka wzbogaciła się o nowe atrakcyjne zasoby, w pełni udostępniane na miejscu, które posłużyć mogą także do organizacji specjalnych spotkań i wystaw oraz do przygotowania publikacji, prezentacji online lub w działaniach kulturalnych, czy promocyjnych miasta. Biblioteka otrzymała profesjonalnie wykonaną stronę internetową, służącą prezentacji i promocji pozyskiwanych przez nią materiałów historycznych oraz do kontaktów z ludźmi zgłaszającymi zbiory, wzbogacającymi opisy materiałów, przekazującymi informacje o nieznanych faktach z historii regionu it.p.
Powrót na górę