Menu

plenfrdeitrues

Ocena Miejskiej Biblioteki Publicznej za działalność w 2016 r. Wyróżniony

Ocena Miejskiej Biblioteki Publicznej za działalność w 2016 r.

Z przyjemnością pragniemy przedstawić naszym czytelnikom pismo z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, w której zawarto ocenę działalności naszej biblioteki w roku 2016 w porównaniu do statystyk wojewódzkich.

 

Olsztyn, 04.09.2017 r.

Pan
Józef Blank
Burmistrz
Nowego Miasta Lubawskiego

 

Dziękujemy za dotychczasową współpracę w obszarze poprawy jakości życia mieszkańców w środowisku lokalnym poprzez rozwój usług kulturalnych, w tym bibliotecznych. Mamy nadzieję, że przekazywana przez nas wzorem lat ubiegłych informacja nt. działalności prowadzonej przez Państwa biblioteki publicznej na tle innych placówek w regionie będzie pomocna w obiektywnej ocenie jej dokonań oraz wyznaczeniu kierunków jej wsparcia.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie systematycznie analizuje funkcjonowanie bibliotek publicznych w regionie, uwzględniając dane statystyczne, sprawozdania oraz indywidualne konsultacje z ich kadrą zarządzającą. Dokonywana przez nas coroczna kompleksowa ocena działalności placówek z Warmii i Mazur jest wyrazem przede wszystkim dbałości o jakość pracy bibliotek publicznych województwa, która ma znaczący wpływ na zadowolenie mieszkańców z oferty samorządowych instytucji. W ramach realizacji ww. działań kierujemy do Pana niniejsze pismo, przekazując informacje o aktualnej ocenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim w kontekście dokonanej przez nas analizy merytorycznej za rok 2016.

MBP w Nowym Mieście Lubawskim należy do bardzo aktywnych bibliotek w województwie. Z jej usług w 2016 r. korzystało 22,49% mieszkańców – o 8% więcej od średniej wojewódzkiej wynoszącej 14,32%. Statystyczny mieszkaniec odwiedził bibliotekę 3 razy w ciągu roku i wypożyczył 4 materiały biblioteczne. Średnie wyniki w województwie wyniosły odpowiednio: 2,42 i 3,66.  W 2016 r. biblioteka zakupiła 12  wol. na 100 mieszkańców, co przy średnim wskaźniku wojewódzkim wynoszącym 8 wol., jest bardzo dobrym wynikiem. Gratulujemy osiągnięcia tak wysokich wskaźników czytelniczych.

MBP w Nowym Mieście Lubawskim jest aktywna w Internecie – prowadzi profil na Facebooku, co jest ważną formą kontaktu z  młodym użytkownikiem, posiada rozbudowaną stronę www, na której prezentuje nowości wydawnicze oraz katalog zbiorów online w nowoczesnym systemie bibliotecznym MAK+ umożliwiającym użytkownikom zdalny dostęp do konta czytelniczego, a także po raz kolejny przystąpiła do konsorcjum „Ibuki dla bibliotek”, dzięki któremu biblioteki woj. warmińsko-mazurskiego od 5 lat oferują swoim czytelnikom dostęp on-line do kilkuset książek elektronicznych.

Biblioteka gromadzi i przechowuje dokumenty dotyczące historii lokalnej  (zdjęcia, pamiątki), na stronie Fundacji Ośrodka Karta prowadzi Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, a od 2015 roku tworzy Archiwum Historii Regionalnej.

Pracownicy biblioteki nie tylko konsultują z użytkownikami zakup nowości, ale także – z myślą o komforcie korzystania z pomieszczeń – w 2016 r. przeprowadzili ankietę dotyczącą warunków lokalowych instytucji wśród mieszkańców miasta na temat „Lepsza i atrakcyjna biblioteka w Nowym Mieście Lubawskim”. Należy także podkreślić, że w poprzednim roku w pracach na rzecz placówki wzięło udział 10 wolontariuszy.

 Biblioteka współpracuje z instytucjami z terenu miasta i gminy dbając o  różnorodną ofertę kulturalno-oświatową m.in.: regularne spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, czy klubu pasjonatów rękodzieła artystycznego „Supełek”, a także kurs z zakresu edukacji finansowej dla osób po pięćdziesiątym roku życia w ramach IV edycji projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „O finansach w bibliotece”, w którym uczestniczyło 21 osób. W poprzednim roku w przygotowanych przez MBP w Nowym Mieście Lubawskim imprezach, szkoleniach oraz różnych formach edukacyjno-literackich uczestniczyło 3067 osób.

  Pracownicy biblioteki starają się również zaspokoić potrzeby czytelnicze użytkowników niepełnosprawnych (współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych)   oferując im: książki z dużą czcionką, audiobooki, a także książki w wersji cyfrowej wraz z urządzeniem Czytak Plus dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix, w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej”.

Jesteśmy przekonani, że wspieranie bibliotek przez samorządy nie może kończyć się na minimum nałożonym na organizatorów zapisami ustawowymi. Przykłady zarówno z naszego województwa, jak i Polski dowodzą, że inwestowanie w biblioteki to budowanie potencjału społecznie użytecznych i powszechnie dostępnych, bezpłatnych dla mieszkańców instytucji – miejsc nie tylko edukacji nieformalnej, lecz także miejsc, które mogą przyczyniać się do organizowania, scalania i umacniania lokalnych społeczności. Wypełniając zarówno zadania dotyczące promowania czytelnictwa, jak i umożliwiając dostęp do informacji i wiedzy, biblioteki publiczne pomagają kształtować świadomego uczestnika życia kulturalnego oraz publicznego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dalsze  wspieranie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim, aby mogła z powodzeniem wypełniać zadania wynikające z potrzeb mieszkańców i wymogów współczesności.  

 

Powrót na górę