Menu

plenfrdeitrues

Wakacje z biblioteką

Wakacje z biblioteką

REGULAMIN AKCJI „Aktywne wakacje z biblioteką”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem letniego wypoczynku ”Aktywne wakacje z biblioteką” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Działyńskich 2a.
 2. Organizację Akcji określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
 3. Akcja odbywa się w dniach 15 – 26 lipca 2019 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00 w Pracowni Regionalnej MBP.
 4. Regulamin oraz program zajęć dostępne są na stronie internetowej www.bibliotekanml.pl
 5. Uczestnictwo w Akcji jest bezpłatne.
 6. Akcja jest otwarta dla dzieci w wieku 6 - 11 lat, które są czytelnikami biblioteki.

 

CEL AKCJI

Celem Akcji jest organizacja czasu wolnego dzieci podczas wakacji oraz promocja czytelnictwa i biblioteki.

 

ZASADY

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych w bibliotece jest dostarczenie zgody rodzica/ opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w organizowanych zajęciach (załącznik nr 1 – dostępny w bibliotece).
 2. Dostarczenie zgody wymienionej w pkt. 1 może nastąpić najpóźniej przed zajęciami w dniu rozpoczynającym akcję.
 3. Podczas Akcji Organizatorzy wymagać będą od dzieci, aby:
 4. a) zachowywały się kulturalnie,
 5. b) opiekowały się i pomagały młodszym,
 6. c) zwracały się do siebie uprzejmie i kulturalnie,
 7. d) szanowały cudze i własne rzeczy,
 8. e) z problemami zwracały się do osoby prowadzącej zajęcia,
 9. f) nie opuszczały terenu zajęć bez zgody osoby prowadzącej zajęcia.

 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Przystępując do udziału w niniejszej Akcji każdy rodzic/opiekun prawny dziecka przyjmuje do wiadomości, iż wizerunek dziecka może zostać rozpowszechniony przez Organizatora m. in. do celów promocyjnych. Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna.

(załącznik nr 2 – dostępny w bibliotece)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie zajęć Akcji.
 2. Przystąpienie do udziału w Akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Więcej w tej kategorii: « Rodzina na starej fotografii
Powrót na górę