Menu

plenfrdeitrues

Konkurs fotograficzny pn. „Młyny Ziemi Lubawskiej”

Konkurs fotograficzny pn. „Młyny Ziemi Lubawskiej”

Autor zdjęcia Stanisław R. Ulatowski

Kilka tygodni temu zawieszony został z powodu panującej epidemii koronawirusa, ogłoszony wcześniej, konkurs fotograficzny pn. Młyny Ziemi Lubawskiej. Teraz inicjatywa została wznowiona przez organizatorów. 

Regulamin konkursu fotograficznego pn. „Młyny Ziemi Lubawskiej”

1. Organizatorzy konkursu: Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu oraz Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu.
Partnerzy konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, LGD Ziemia Lubawska z/s w Wielkich Bałówkach.
Patronat medialny: „Gazeta Nowomiejska”.

2. Celem konkursu pn. „Młyny Ziemi Lubawskiej” jest pokazanie dziedzictwa kulturowego architektury historycznej młynów ziemi lubawskiej. Fotografie mają dotyczyć młynów działających i nieczynnych, miejsc w których były młyny i pozostałych reliktów zabudowań lub urządzeń hydrotechnicznych. Osobną kategorię konkursu stanowią stare fotografie budynków młynów mechanicznych, wodnych i wiatracznych z kolekcji rodzinnych.

3. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim może wziąć każda osoba zainteresowana dziedzictwem kulturowym ziemi lubawskiej. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do koperty z danymi uczestnika pisemnej zgody rodziców (opiekunów) z zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 różne zdjęcia z każdej kategorii w formacie A4 lub A5. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone elektronicznie lub poprzez fotomontaż. Na odwrocie fotografii powinno znaleźć się godło (pseudonim) autora zdjęcia, tytuł zdjęcia oraz podane miejsce wykonania (musi być wykonane na terenie ziemi lubawskiej).

5. Do prac powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem (pseudonimem) zawierająca kartkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, rok urodzenia, w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców (opiekunów), adres zamieszkania, adres mailowy i nr telefonu.

6. Prace na KONKURS należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 31.08.2020 r. na jeden z adresów: Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej 13-334 Łąkorz 120 lub Redakcja „Gazety Nowomiejskiej” 13-300 Nowe Miasto Lubawskie  ul. Wodna 3, albo Miejska Biblioteka Publiczna ul. Działyńskich 2a 13-300 Nowe Miasto Lubawskie z dopiskiem Konkurs fotograficzny: „Młyny Ziemi Lubawskiej”. Ogłoszenie wyników, z wręczeniem nagród, oraz otwarcie wystawy fotograficznej odbędzie się 13.09.2020 r. w Muzeum Lokalnym w Łąkorzu z zachowaniem przepisów sanitarnych.

7. O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Informacja będzie również umieszczona na stronie redakcji „Gazety Nowomiejskiej”, Wioski Młynarskiej w Łąkorzu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

8. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia są wykonane osobiście przez zgłaszającego, nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich. Przesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących fotografię, konkurs, Ziemię Lubawską albo przedsięwzięcia organizatorów. Organizatorzy mogą poprosić o dostarczenie prac w formie elektronicznej w formatach i rozmiarach niezbędnych do profesjonalnych publikacji i prezentacji. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora .

9. Powołane przez organizatora jury wybierze zwycięzców (laureatów) konkursu fotograficznego „Młyny Ziemi Lubawskiej” w kategorii – Młyny, miejsca w których był młyn, stare fotografie młynów. Zgłoszone prace będą pokazane na wystawie w Muzeum Lokalnym Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu gmina Biskupiec oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.

10. Informacja o przetwarzaniu danych: .Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego 13-334 Łąkorz

11. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji konkursu fotograficznego „Młyny Ziemi Lubawskiej”. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunków uczestników konkursu oraz podanie imion i nazwisk — szczególnie laureatów konkursu. Wykorzystanie wizerunku odbywać się będzie w zakresie służącym popularyzacji i promocji konkursu oraz jego dokumentacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie „Młyny Ziemi Lubawskiej”. Dane będą przetwarzane przez okres trwania przygotowań i realizacji konkursu fotograficznego, a po jego zakończeniu będą archiwizowane przez okres przewidziany przepisami prawa i nie będą udostępniane innym odbiorcom, a przetwarzane jedynie w celu określonym jak powyżej. Uczestnicy konkursu mają prawo do żądania od Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

                                                                                                                                                                Organizatorzy

Powrót na górę