Menu

plenfrdeitrues

VI Festiwal Gwary Lubawskiej

VI Festiwal Gwary Lubawskiej

Regulamin VI Festiwalu Gwary Lubawskiej

I Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu

II Patronat honorowy:

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Starosta Powiatu Nowomiejskiego

III. Patronat medialny:

Gazeta Nowomiejska, Głos Lubawski

IV Cele konkursu:

 1. Pielęgnowanie i popularyzowanie gwary lubawskiej oraz rozwijanie zainteresowań dziedzictwem kulturowym regionu.
 2. Odkrywanie, zaprezentowanie i upowszechnienie twórczości artystycznej w gwarze lubawskiej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Propagowanie wartości dziedzictwa własnej kultury, jej utrwalanie i rozpowszechnianie, popularyzowanie znajomości gwary lubawskiej, jej bogactwa i wartości.
 4. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji  i popularyzację    dorobku poprzednich pokoleń.
 5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 6. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
 7. W konkursie mogą wziąć udział także grupy liczące maksymalnie 5 osób.
 8. Konkurs polega na nagraniu audio-video wybranego lub własnego utworu w gwarze lubawskiej długości do 10 minut. Należy zaprezentować jeden utwór – prozę, poezję lub gadkę.
 9. Przesłany filmik powinien być wykonany w jednym nagraniu (nie należy montować filmiku z części, czyli składać poszczególnych ujęć w programie do robienia filmów).
 10. Utwór powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp. oraz zapisany na nośniku elektronicznym (płycie DVD, pendrivie).
 11. Prezentacje mogą być urozmaicone przyśpiewkami, muzyką instrumentalną, regionalnym strojem itp.
 12. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu.
 13. Film należy nagrać tak, jakby to był występ na scenie, czyli przedstawić się oraz zaprezentować wybrany utwór.

14. Przykładowo:                                                                                                                                                                                                    Dzień dobry / Witam / lub przywitać się w inny sposób, np. w gwarze lubawskiej, Nazywam się Maria Nowak, jestem uczennicą klasy V szkoły nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim. Zaprezentuję utwór B. J. Standary „Tygiel pełen szaszoru". Recytacja utworu. Dziękuję / do widzenia /…

15. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie gotowego filmu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Działyńskich 2a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub Stowarzyszenie Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego Łąkorz 2, 13-334 Łąkorz, w terminie do 27 maja 2021 r. z dopiskiem: VI Festiwal Gwary Lubawskiej (załącznik nr 1).

16. Uczestników, rodziców, opiekunów szkolnych prosimy o niepublikowanie swoich filmów w Internecie przed ich publikacją konkursową przez Organizatorów konkursu.

17. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie recytowanego tekstu w celu stworzenia zbioru prezentowanych monologów z edycji konkursu.

18. Poprzez wzięcie udziału w konkursie, Uczestnik konkursu, oświadcza, że:

 • wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu (załącznik nr 2)
 • wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora konkursu na zasadzie wyłączności swojego wizerunku (załącznik nr 3)
 • wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora konkursu nieograniczonych praw autorskich utworów literackich zgłoszonych na konkurs (załącznik nr 4,

19. O ostatecznej liczbie i zakwalifikowaniu uczestników do przeglądu festiwalowego decydują Organizatorzy, kierując się kolejnością zgłoszeń oraz troską o wysoki poziom i atrakcyjność Festiwalu. Uczestnicy konkursu będą powiadomieni telefonicznie.

20. Koszty wysłania prac konkursowych pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. Informacji na temat konkursu udzielają: Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego, Łąkorz 2, 13-334 Łąkorz; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 509 980 320, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Działyńskich 2a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,                                 tel. 56 474 27 01,  www.bibliotekanml.pl,

V. Nagrody i kryteria oceniania:

 1. Wybór najbardziej oryginalnego wykonania zostanie dokonany przez specjalnie wybraną przez Organizatorów komisję. Ocenie Jury podlegać będą: dobór repertuaru, jego oryginalność, ze szczególnym premiowaniem tekstu własnego autorstwa, poprawność gwary lubawskiej, interpretacja tekstu, ogólny wyraz artystyczny, pamięciowe opanowanie tekstu, kultura słowa.
 2. Prezentacje będą oceniane w następujących kategoriach: a) dzieci ze szkół podstawowych, b) młodzież ze szkół ponadpodstawowych, c) osoby dorosłe. 2. Uczestnicy Festiwalu Gwary Lubawskiej otrzymują nagrody i dyplomy ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 3. Utwory nagrodzone w Konkursie mogą zostać wyemitowane na stronie internetowej  Organizatorów i w mediach.                                             
 4. 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 czerwca 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim, po zaprezentowaniu komisji konkursowej zgłoszonych filmów.

O wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagród, uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo.

Załącznik nr 1 do Regulaminu VI Festiwalu Gwary Lubawskiej

Karta zgłoszenia do VI Festiwalu Gwary Lubawskiej

 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:..............................................................
 2. Adres do korespondencji:..............................................................................
 3. Telefon kontaktowy:......................................................................................
 4. E-mail:........................................................................................................
 5. Imię i nazwisko opiekuna grupy oraz telefon kontaktowy ………………………………………
 6. Nazwa placówki szkolnej / innej …………………………………………………………………………………
 7. Tytuł i opis pracy konkursowej:.......................................................................                                                       

   (data i miejscowość)                                                                  (podpis uczestnika konkursu)

Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………… .……...................   w VI Festiwalu Gwary Lubawskiej organizowanym przez Stowarzyszenie Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim.

                                                                  ………….…………………………………………………………..

                                                                      (data i podpis rodziców lub opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 do Regulaminu VI Festiwalu Gwary Lubawskiej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim w związku z udziałem w VI Festiwalu Gwary Lubawskiej.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.

  ……………………….………….……………….………

       (data, podpis osoby wyrażającej zgodę)

załącznik nr 3 do Regulaminu VI Festiwalu Gwary Lubawskiej

Zgoda na publikację wizerunku

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim oraz Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu mojego wizerunku utrwalonego podczas VI Festiwalu Gwary Lubawskiej, którego byłem/am uczestnikiem:

–  na stronie biblioteki, w lokalnych mediach,

Zostałem poinformowany o tym, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim oraz Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu.

2) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych biblioteki,

3) Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo do ich poprawiania, przenoszenia i trwałego usunięcia.

4) Wizerunek będzie przechowywany w archiwum biblioteki do momentu wyrażenia słownej deklaracji o trwałym jego usunięciu.

…………………………………………………………………...

(data, podpis osoby wyrażającej zgodę)

Załącznik nr 4 do Regulaminu VI Festiwalu Gwary Lubawskiej

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na Organizatorów Konkursu autorskie prawa majątkowe do nadesłanych utworów literackich, zgłoszonych na VI Festiwalu Gwary Lubawskiej. Przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego nieodpłatnego publikowania utworów na wszelkich polach eksploatacji.

Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do Organizatora konkursu, na Organizatora przechodzi prawo własności do przysłanych materiałów.

                         ……………………………………………..………………….

                              (data i czytelny podpis autora pracy)

                  ……………………………………………………………………..………….            

                      (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 5 do Regulaminu VI Festiwalu Gwary Lubawskiej

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. MARII BOGUSŁAWSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Działyńskich 2a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel. 56 474 27 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w

Nowym Mieście Lubawskim jest Mariusz Kwaśniak  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z udziałem w VII Festiwalu Gwary Lubawskiej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym z Art. 18 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej.
 5. Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

                                                                    Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z powyższą klauzulą

……………………………………………………… …………………………….

                  (data, podpis)

Powrót na górę