Menu

plenfrdeitrues

Kalendarium wydarzeń

1924 r. – W budynku Banku Ludowego powstaje pierwsza publiczna czytelnia.
1934 r. – Księgozbiór biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych liczy 848 książek. Korzysta z niego 372 czytelników (sprawozdanie z działalności TCL za 1934 r.).
1939 r.-1945 r. Druga wojna światowa przerywa działalność Towarzystwa Czytelni Ludowych. Księgozbiór zostaje rozproszony i częściowo zniszczony.
1945 r. – Po wyzwoleniu miasta w 1945 roku, równolegle z odbudową życia gospodarczego, następuje aktywizacja życia kulturalnego. Pierwszą powojenną bibliotekę publiczną organizują nauczyciele szkoły powszechnej.
1.09.1946 r. Obowiązki kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej przyjmuje Franciszek Bukowski, nauczyciel szkoły powszechnej.
wrzesień 1946 r. Biblioteka otrzymuje tymczasowo maleńki lokal w budynku Miejskiej Rady Narodowej przy ul. Szkolnej. Było to jedno z pomieszczeń zajętych wcześniej przez Inspektorat Szkolny
16.10.1946 r. – Starosta powiatu lubawskiego (obecnie powiat nowomiejski) dokonuje uroczystego otwarcia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.
1947 r. Zarząd Miejski przydziela bibliotece lokal w centrum miasta przy ul. Kościelnej.
1.07.1948 r. – Powstaje pierwsza filia Powiatowej Biblioteki Publicznej – Miejska Biblioteka Publiczna w Lubawie.
16.01.1949 r.Powstaje Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim, która otrzymuje 500 egzemplarzy książek z Ministerstwa Oświaty: 30% stanowi literatura piękna dla dzieci i młodzieży, 40% – literatura piękna dla dorosłych, 30% – literatura popularnonaukowa. Książki przekazuje Naczelna Dyrekcja Bibliotek z wydrukowaną księgą inwentarzową i kartami książek. 
1.11.1949 r. Powstaje filia pod nazwą Gminna Biblioteka w Fijewie.
31.12.1949 r. – Systematyczne zakupy książek ze środków finansowych Ministerstwa Oświaty dokonywane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu  pozwalają popularyzować czytelnictwo. Na koniec 1949 r. księgozbiór biblioteki liczy 4742 woluminy.
1.01.1950 r. – Powstaje filia pod nazwą Gminna Biblioteka w Prądnicy
1951 r. – Utworzono Centralny Zarząd Bibliotek, którego zadaniem jest zakup książek do bibliotek. MBP zostaje całkowicie pozbawiona prawa zakupu, otrzymuje z wydawnictw paczki z książkami wysyłanymi zgodnie z rozdzielnikiem, nie uwzględniającym indywidualnych różnic pomiędzy regionami Polski oraz specyficznymi potrzebami poszczególnych bibliotek. Przysyłane są egzemplarze zakwalifikowane do użytku biblioteki. Przeważa literatura społeczno-polityczna, broszury typu Biblioteczka Przodowników Pracy, komentarze do dzieł klasyków marksizmu-leninizmu. Arbitralnie narzucony bibliotece system scentralizowanych zakupów uwarunkowany politycznie wypacza strukturę księgozbioru, nie liczy się zupełnie z faktycznymi potrzebami czytelników. Zakup centralny przestaje istnieć w 1955 r.
1.07.1953 r.Powstaje filia pod nazwą Gminna Biblioteka w Rożentalu
1.12.1954 r.Powstaje filia pod nazwą Gminna Biblioteka w  Kurzętniku.
15.12.1954 r. W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju, biblioteki gminne powiatu nowomiejskiego zostają przekształcone w biblioteki gromadzkie.
1.01.1955 r. Powstaje filia pod nazwą Gromadzka Biblioteka w Sampławie.
1.01 1955 r.Z połączenia dwóch bibliotek: MBP i PBP utworzono Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. W księgach inwentarzowych dokonano połączenia zbiorów poprzez dopisanie do numeracji inwentarza  Miejskiej Biblioteki Publicznej wyższej cyfry tysięcznej, a powstałą lukę między nienaruszonym inwentarzem Powiatowej Biblioteki Publicznej uzupełniono ewidencją dalszych nabytych książek.
1.01.1956 r. Powstaje filia pod nazwą Gromadzka Biblioteka w Łążynie.
1.09.1956 r.Powstaje filia pod nazwą Gromadzka Biblioteka w Grodzicznie.
Ok. 1957–1968 r. Dział Instruktorski wraz z siedzibą kierownika oraz Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów mieści się przy ulicy 1 Maja 8 (obecnie ul. 3 Maja), Dział Udostępniania Zbiorów czyli ówczesna Wypożyczalnia, znajduje się przy ul. 19 Stycznia.
1.01.1957 r. Powstaje filia pod nazwą Gromadzka Biblioteka w Krotoszynach,
2.02.1957 r. – Powstaje filia pod nazwą Gromadzka Biblioteka w Marzęcicach,
1.04.1957 r. – Powstaje filia pod nazwą Gromadzka Biblioteka w Szwarcenowie,
1.07.1958 r. Stanowisko kierownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej obejmuje Irena Bukowska
1.08.1958 r. Powstaje filia pod nazwą Gromadzka Biblioteka w Lipinkach
19.05.1966 r. Podczas ogólnopolskich obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego Zarząd Miasta podejmuje decyzję o budowie nowego budynku biblioteki.
4.9.1966 r. Odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego – pierwszego kamienia narożnego w fundamencie budynku biblioteki oraz podpisanie aktu erekcyjnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykonanie robót budowlanych powierzono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Remontowo-Budowlanemu z siedzibą przy ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Grunwaldzka) w Nowym Mieście Lubawskim.
1.09.1967 r. Stanowisko kierownika biblioteki obejmuje Tadeusz Niedźwiecki.
1.03.1968 r. W nowym budynku biblioteki oddano do użytkowania Oddział dla Dzieci i Młodzieży.
2.05.1968 r.Przy ul. Działyńskich 2a wznowiła swoją działalność Wypożyczalnia dla Dorosłych.
21.09.1968 r.Podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego 1968/1969, wiceprzewodniczący PWRN w Olsztynie Walter Późny, dokonuje uroczystego otwarcia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, w nowym budynku, przy ul. Działyńskich 2a. Podczas uroczystości przemawia Przewodniczący Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej Heronim Skurpski oraz przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki H. Kamińska. W nowym budynku mieści się: Wypożyczalnią dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia, biuro dyrektora, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, magazyn książek, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, kotłownia.
1.09.1970 r. – Stanowisko kierownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej obejmuje Tadeusz Ziemer.
1.09.1972 r.P.o. kierownika biblioteki obejmuje Janina Kuczmarska.
1.01.1973 r.  Zniesienie dotychczasowego podziału administracyjnego Polski na mocy ustawy z 29.11.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych i zmiany struktur administracyjnych kraju na terenach wiejskich powoduje likwidację bibliotek gromadzkich. W powiecie nowomiejskim powstają 4 biblioteki gminne: Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzicznie, Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku, Gminna Biblioteka Publiczna w Gwiździnach, Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu.
2.05.1974 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego przydziela bibliotece oddzielne pomieszczenie, w którym rozpoczyna swoją działalność Filia nr 1 MBP.
2.05.1974 r.Dyrektorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zostaje Sawwa Pankow.
1.10.1975 r. Na mocy Zarządzenia nr 64/75 Wojewody Toruńskiego nowomiejska placówka przyjmuje nazwę  Miejska i Rejonowa Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim. Nadzór merytoryczny nad biblioteką przejmuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biblioteka w Nowym Mieście Lubawskim sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w następujących gminach: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie. Zwierzchni nadzór nad biblioteką sprawuje Ministerstwo Kultury i Sztuki poprzez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. Bezpośredni nadzór i opiekę nad biblioteką sprawuje Urząd Wojewódzki w Toruniu. Pracownicy działu instrukcyjno-metodycznego prowadzą instruktaż, narady, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki miejskiej i bibliotek gminnych. Biblioteka obok pełnienia swoich zadań merytorycznych, uczestniczy w życiu kulturalnym Nowego Miasta Lubawskiego.
1976 r. Dokonano modernizacji elewacji zewnętrznej.
1982 r.  Wykonano kapitalny remont biblioteki.
1985 r. – P.o. kierownika Rejonowej Biblioteki Publicznej obejmuje Barbara Ludwicka.
1986 r. – Kierownikiem biblioteki zostaje Elżbieta Kopiczyńska, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1.01.1986 r. – W rejonie nowomiejskim funkcjonuje 5 bibliotek gminnych: MiRBP w Nowym Mieście Lubawskim; GBP w Biskupcu i jej filie w Lipinkach, Łąkorzu, Krotoszynach, Szwarcenowie; GBP w Grodzicznie i jej filie w Boleszynie, Zwiniarzu, Mrocznie; GBP w Kurzętniku i jej filie w Marzęcicach, Tereszewie, Brzoziu; GBP w Gwiździnach i jej filie w Bratianie, Jamielniku, Skarlinie, Tylicach.
27.07.1987 r. – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Brodnicy przekazuje nieodpłatnie Miejskiej i Rejonowej Bibliotece Publicznej samochód marki "Tarpan" w celu obsługi bibliotek w gminach: Kurzętnik, Biskupiec, Grodziczno i Nowe Miasto Lubawskie.
31.05.1989 r. – Biblioteka otrzymuje imię Marii Bogusławskiej. Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku książnicy dokonuje wnuk pisarki Jan Kuryłło.
1991 r.Reformy społeczno-polityczne kraju, zapoczątkowane w 1989 r., zmieniły zasady zarządzania biblioteką i jej finansowania. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym wprowadziła zmiany w strukturze biblioteki. Gminne biblioteki publiczne powiatu nowomiejskiego stały się samodzielnymi jednostkami prowadzonymi przez samorządy gminne. MiRBP przestała sprawować nad nimi nadzór instrukcyjno-merytoryczny. 28 stycznia 1991 r. nowomiejska biblioteka zostaje przekształcona w jednostkę budżetową i otrzymuje nazwę Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej. Biblioteka samodzielnie decyduje o polityce gromadzenia zbiorów, a zakupy księgozbioru realizuje zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami czytelniczymi, przeprowadza selekcję księgozbioru, w celu usunięcia książek zniszczonych, zdezaktualizowanych oraz niewzbudzających zainteresowań czytelników
1993 r. – Utworzono pierwsze stanowisko komputerowe z zainstalowanym Systemem Informacji Bibliotecznej.
1998 r.  – Mocą Ustawy z dnia 24.07.1998 roku – o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa – Nowe Miasto Lubawskie zostaje przydzielone do województwa warmińsko-mazurskiego. Nadzór  merytoryczny nad biblioteką przejmuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
2000 r. – Zakupiono program biblioteczny MAK.
styczeń 2003 r.W bibliotece powstaje internetowy serwis informacyjny o Nowym Mieście Lubawskim pn. Baza Informacji Lokalnej.
28.04.2003 r.Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim podejmuje Uchwałę Nr VIII/61/03 o utworzeniu samorządowej instytucji kultury.
1.07.2003 r. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną, zostaje wpisana do Rejestru instytucji kultury pod nr 2
2007 r. W bibliotece powstaje Bibliografia Regionalna Powiatu Nowomiejskiego. 
2007 r.  Przystąpiono do projektu pn. "Kultura Informacja Sukces Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim” zaplanowanego do wykonywania przy udziale środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach programu MBP otrzymała dwa zestawy komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne. 
25.05.2007 r. Odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży w ramach ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wspierania książki „Tu czytamy” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1.01.2008 r. p.o. dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej zostaje Barbara Orzeł.
4.02.2008 r. Odbył się wernisaż wystawy nowomiejskich twórców, grupy „ArtNoweM”: Renaty Dąbrowskiej, Anny Nadolskiej, Jadwigi Nadolskiej, Bożeny Wilgi, Barbary Ząbkiewicz.
10.06.2008 r.W ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki odbyło się spotkanie autorskie z Martą Fox.
20.11.2008 r.W ramach obchodów "Dni Kultury Chrześcijańskiej – 2008" zorganizowano spotkanie z Zenonem Złakowskim
5.12.2008 r.Zbiory gromadzone od 1968 r. w Czytelni, zostają przeniesione do Wypożyczalni dla Dorosłych. Pomieszczenia po Czytelni przejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
19.12.2008 r. – W Internecie zostaje udostępniony elektroniczny katalog Miejskiej Biblioteki Publicznej. Baza MAK zawiera 4500 egzemplarzy.
16.01.2009 r. – Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej zostaje Daniela Kowalska, absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
26.02.2009 r.W 80. rocznicę śmierci Marii Bogusławskiej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego zorganizowano wernisaż wystawy "Maria Bogusławska i jej twórczość".
26.05.2009 r. W ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki odbyło się spotkanie z Ewą Nowak.
19.10.2009 r. – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego podpisali umowę z Fundacją Społeczeństwa Informacyjnego o przystąpieniu do Programu Rozwoju Bibliotek. Głównym celem Programu Rozwoju Bibliotek jest pomoc bibliotekom na obszarach wiejskich i w małych miastach w przeobrażaniu ich w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne. Zaplanowany na pięć lat program dysponuje grantem w wysokości powyżej 30 milionów USD, na które składa się głównie grant przekazany przez Fundację Billa i Melindy Gates
29.10.2009 r. W bibliotece utworzono lokalną sieć internetową.
19-28.11.2009 r. Firma remontowo-budowlana R. Groszewski wykonała remont pomieszczeń na parterze .
10.04.2010 r. – Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 spotkały się z Izabellą Klebańską – absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi, autorką piosenek i wierszy dla dzieci, scenariuszy programów telewizyjnych takich jak: „Tut turu”, „Miganki”, „Piosenkarnia”, „5-10-15”, czy „Domowe przedszkole”.
19.05.2010 r. – Z okazji "Dnia Bibliotekarza", w "Domach Konesera" w Trzcinie, odbyło się spotkanie bibliotekarzy z 3 gmin powiatu nowomiejskiego: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Gwiździnach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzętniku.
1.07.2010 r.Rozwiązano porozumienie, zawarte w 2003 r., w sprawie prowadzenia przez Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego, spraw finansowo-księgowych Miejskiej Biblioteki Publicznej.
1.07.2010 r. Podpisano  umowę o udzielenie licencji na eksploatację systemów informatycznych: Płace, Budżet.
1.07.2010 r. – Utworzono stanowisko głównego księgowego (1/4 etatu).
10.09.2010 r. Powstaje pierwsza strona domowa biblioteki: www.bibliotekanml.pl
29.03.2011 r.Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim podejmuje Uchwałę nr VIII/45/2011 w sprawie przyjęcia przez gminę miejską Nowe Miasto Lubawskie zadań powiatowej biblioteki publicznej.
kwiecień 2011 r. Przystąpiono do projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek we współpracy z Fundacją Ośrodka Karta. Miejska Biblioteka Publiczna przyjęła rolę przewodnika w udostępnianiu „wytworów kultury”, jakimi są kroniki, listy, zdjęcia i dokumenty oraz rolę współtwórcy tej kultury — działającego na rzecz materializacji pamięci i tradycji ziemi nowomiejskiej — poprzez zbieranie i utrwalanie relacji ustnych. Projekt zakłada stworzenie w bibliotece miejsca, gdzie przeszłość spotka się z nowoczesnością.
11.05.2011 r.Zorganizowano spotkanie autorskie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel.  
11.05.2011 r. – W ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft otrzymano w formie darowizny oprogramowanie o wartości rynkowej USD $ 9,047.00.
20.05.2011 r. Zawarto porozumienie, pomiędzy gminą miejską Nowe Miasto Lubawskie a Powiatem Nowomiejskim, na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną, zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu nowomiejskiego.
30.06.2011 r.  – Podpisano akt notarialny, oddania  nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz z przeniesieniem prawa własności budynku stanowiącego własność gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim. Sygnatariuszami aktu byli: Józef Blank burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego i Daniela Kowalska dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
1.09.2011 r.Zawarto umowę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej" w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek. Na realizację projektu, 171 041,00  zł pozyskano z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wkład własny –159 959,00 zł, dofinansuje gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie.
11.10.2011 r. – Odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich.
15.11.2011 r. – Zorganizowano uroczystość 65-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej z udziałem bibliotekarzy, władz samorządowych miasta i powiatu, czytelników oraz partnerów i przyjaciół Biblioteki.
22.03.2012 r. – Zawarto umowę licencyjną pomiędzy Instytutem Książki a Miejską Biblioteką Publiczną na korzystanie z Programu MAK+ (wersja testowa).
10.04.2012 r. – Przeprowadzono pierwszy wywiad w ramach Archiwum Tradycji Lokalnej.
10.05.2012 r.  – Uruchomiono nowy system biblioteczny MAK+ i zapoczątkowano import opisów bibliograficznych z programu MAK do programu MAK+.
24.05.2012 r.Odbyło się spotkanie autorskie z Anną Onichimowską, poetką, prozaikiem, autorką książek dla dzieci i młodzieży.
30.06.2012 r. – Zakończono automatyczny import rekordów  z bazy MAK do bazy MAK+.
1.07.2012 r. Rozpoczęto uzupełnianie katalogu elektronicznego o pozycje zakupione przed 2012 r..
1.07.2012 r.Zakończono prowadzenie katalogu kartkowego. Komputerowy katalog książek stał się jedynym źródłem informacji o publikacjach, które wpłynęły do biblioteki po 1 stycznia 2012 roku.
30.07.2012 r.Zakończono modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej. Głównym wykonawcą inwestycji była Firma Remontowo-Budowlana Krzysztof Osicki z Nowego Miasta Lubawskiego. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2011 r. i objęły: remont dachu, adaptację pomieszczeń po kotłowni, budowę nowych schodów, wymianę stolarki okiennej, izolację ścian fundamentowych,  wymianę parapetów, ocieplenie murów budynku, wykonanie nowej elewacji, wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiono: sprzęt komputerowy, telewizor, biurka, stoły, krzesła oraz kolorowe regały do kącika „Malucha” w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.
15.08.2012 r. – Pozyskano, w formie darowizny z Programu Donacji Oprogramowania Microsoft, programy: Office Professional (Includes Software Assurance),  Windows 7/XP/Vista Business (SA). Zestawienie licencji stanowiących  darowiznę wynosi w przybliżeniu Total Estimated Fair Market Value: USD $2.400,00. Projekt realizowany był przez firmę Microsoft we współpracy z TechSoup Global oraz fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
1.10.2012 r.Podpisano deklarację o współpracy na rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sygnatariuszami deklaracji byli: Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego – Józef Blank, Nowomiejskie Towarzystwo Kultury, miejskie placówki oświatowe, Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
27.11.2012 r. – Odbyło się spotkanie z ks. Piotrem Boryczką z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Zambii i Malawi (Afryka) nt. "Misje salezjańskie – Zambia, Malawia".
5.02.2013 r. – W ramach konkursu grantowego "Aktywna biblioteka" pozyskano 5000,00 zł na utworzenie Lokalnego Centrum Informacji.
18.03.2013 r. – Zorganizowano warsztaty wielkanocne.
24.06.2013 r. Odbyło się szkolenie na temat "Projekty w bibliotekach działanie i finansowanie".
16.05.2013 r. – Odbyło się spotkanie z Waldemarem Mierzwą.
2013 r. – Ze środków Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” pozyskano dofinansowanie w kwocie 13000,00 zł
10.10.2013 r. – W ramach programu DKK odbyło się spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem, autorem książek dla dzieci i młodzieży.
25.11.2013 r.W opublikowanym na łamach dziennika „Rzeczpospolita” Rankingu Bibliotek, Miejska Biblioteka Publiczna zajęła 14 miejsce w kraju, 4 w województwie warmińsko-mazurskim, 4 miejsce w Polsce w kategorii bibliotek miejskich do 15 000 mieszkańców.
2.12.2013 r.Podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. "Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim" w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek. Sygnatariuszami umowy byli: Grzegorz Gauden – dyrektor Instytutu Książki i Daniela Kowalska  dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pozyskano z Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego – 171 041,00 zł.
2.12.2013 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazał Miejskiej Bibliotece Publicznej pomieszczenia zajmowane od 2008 r. przez MOPS.
5.12.2013 r.W Pracowni Regionalnej odbyło się spotkanie poświęcone pamięci rozstrzelanych 7 grudnia 1939 r. Odsłuchano reportażu radiowego przygotowanego przez Jerzego Resickiego dla Polskiego Radia Olsztyn oraz wysłuchano prelekcji dr. hab. Zbigniewa Karpusa prof. UMK  nt. „Nowe Miasto Lubawskie podczas II wojny światowej".
6.12.2013 r. – Odbyło się spotkanie mikołajkowe, obecnych i emerytowanych pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej, w Restauracji "Basztowa"..
styczeń 2014 r.Ukazała się publikacja Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej w Polsce – przewodnik opisujący ponad sto CATL-i powstałych przy bibliotekach gminnych. W przewodniku cyfrowych archiwów umieszczono CATL Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.
27.03.2014 r. – Odbyło się spotkanie nt. „Historia ziemi lubawskiej w czasach przedkrzyżackich”.
24.06.2014 r. – W ramach projektu DKK odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz.
5.08.2014 r.Burmistrz Józef Blank oraz dyrektor biblioteki Daniela Kowalska otworzyli wystawę pt. „Cittaslow w plakacie”, na której zaprezentowano 22 prace studentów Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wykonane pod kierunkiem prof. dr. hab. Bruno Kopera.
31.08.2014 r. – Zakończono remont biblioteki.
1.09.2014 r. – Wprowadzono nową strukturę organizacyjną biblioteki. Utworzono nowy dział pn. Pracownia Regionalna z Czytelnią Multimedialną.
październik 2014 r. – Firma "Wesoły kostek" z Nowego Miasta Lubawskiego wykonała zadanie pn. "Remont parkingu oraz chodnika przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim".
28.10.2014 r.Odbyło się spotkanie z dr. hab. Kazimierzem Grążawskim prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  nt. "Odkrycia archeologiczne na ziemi lubawskiej".
13.11.2014 r.Miejska Biblioteka Publiczna zajęła 15. lokatę w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita oraz Instytut Książki.
20.11.2014 r. Zakończono retrokonwersję księgozbioru – 100% woluminów wprowadzono do Programu MAK+. Korzystanie z katalogu komputerowego jest możliwe z każdego komputera z dostępem do Internetu, za pomocą przeglądarki internetowej.
24.11.2014 r. – Odbył się wieczór autorski Doroty Dea Styborskiej, związany z promocją pierwszego tomiku jej wierszy pt. „Wykrzyczane ciszą”.
26.11.2014 r. – Odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. "Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim".
30.11.2014 r. – Zakończono kilkumiesięczną realizację projektu „Remont i wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim". Biblioteka pozyskała 143 775,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek. Wkład własny, w kwocie 48 265,00 zł, stanowiły wydatki placówki poniesione na remonty i zakup wyposażenia w latach 2004, 2012 i 2013. W ramach projektu dokonano wymiany drzwi zewnętrznych wraz z poszerzeniem otworu drzwiowego od strony wschodniej budynku biblioteki, wyremontowano pracownię regionalną, pracownię komputerową, biuro, pomieszczenia gospodarcze, toaletę.  Wymieniono stolarkę drzwiową w holu biblioteki. Do pracowni regionalnej zakupiono: stoliki, krzesła, regały na czasopisma, szafki na archiwalia, stoliki pod komputery. Kompleksowo wyposażono biuro i pomieszczenie gospodarcze. Do Wypożyczalni dla Dorosłych zakupiono: stoliki czytelnicze, krzesła, podesty, drukarkę. W ramach projektu Oddział dla Dzieci i Młodzieży otrzymał nowe stoliki, krzesła, pufy, podest, wieszak i parasolnik. Zakupiono sprzęt komputerowy.
2.01.2015 r. – Z wykorzystaniem programu MAK+ rozpoczęto komputerową obsługę czytelników. Wprowadzono pełną automatyzację wypożyczeń książek (stosowanie czytników i kodów kreskowych), automatyczny wydruk ksiąg inwentarzowych, rejestrów czytelników, statystyk.
30.01.2015 r. – W ramach konkursu "Tablety w Twojej bibliotece" nowomiejska biblioteka otrzymała 3Apple iPad Air .
2.02.2015 r. – Na platformie IBUK Libra czytelnicy biblioteki otrzymali dostęp do 1237 książek.
30.03.2015 r. – Na komputerach przeznaczonych dla użytkowników biblioteki zainstalowano nowe oprogramowanie pozyskane w ramach projektu "Donacja oprogramowania firmy Microsoft", którego wartość rynkowa wyniosła USD $11,963.00 przeliczona według kursu średniego NBP – 45 327,81 zł.
10.04.2015 r. – Dokonano nowej odsłony strony domowej biblioteki. 
maj 2015 r. – Przystąpiono do ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK.
23.06.2015 r.Odbyło się jubileuszowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych (5 lat).
24.07.2015 r. – Uzyskano dofinansowanie – 9110,00 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".
31.07.2015 r. – Z programu Orange dla bibliotek pozyskano, w latach 2010-2015, dofinansowanie do usług teleinformatycznych w wysokości – 5433,70 zł..
24.09.2015 r. – Architekt i plastyk Józef Zbigniew Polak był gościem spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
29.10.2015 r. – Przystąpiono do projektu "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.
29.10.2015 r. – Miejska Biblioteka Publiczna w 2015 r. po raz trzeci pozyskała darmowe oprogramowanie od firmy Microsoft. Wartość rynkowa oprogramowania wyniosła USD $11,963.00 przeliczona według kursu średniego NBP – 45 327,81 zł.
27.04.2016 r. Odbyło się spotkanie bibliotekarzy z powiatu nowomiejskiego.
5.06.2016 r. –  W ogólnopolskim konkursie na najlepszą inspirację pochodzącą z kursu „O finansach… w bibliotece" nowomiejska  biblioteka otrzymała wyróżnienie.
14 .07.2016 r. – Odbyło się spotkanie z 29-osobową grupą pielgrzymów z Gabonu, państwa położonego w środkowej Afryce nad Oceanem Atlantyckim.
26.08.2016 r. – Pozyskano 8730,00 zł dofinansowania w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".
19.10.2016 r. – Odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 70-lecia działalności MBP. W spotkaniu uczestniczyli: bibliotekarze, miejscowi samorządowcy oraz przyjaciele i sympatycy książek i biblioteki. Pamięć o zmarłych i pomyślność żyjących bibliotekarzy była intencją niedzielnej mszy św. w kościele pw. św. Tomasza Apostoła.
grudzień 2016 r. – Wymiana drzwi i przeszklonych ścian w górnej kondygnacji budynku.
4.01.2017 r. – Odbyło się spotkanie autorskie z Mirosławem Litke. Wieloletni pracownik MBP promował swój pierwszy tomik wierszy pt. "Niepokonany".
24.01.2017 r. – Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” w wysokości 224 780,00 zł na remont i zakup wyposażenia. Całkowity koszt projektu wyniesie 300505,00 zł. Wkład własny, w kwocie 75725,00 zł, stanowią koszty biblioteki poniesione na remonty i zakup wyposażenia w latach 2014-2017.
3.04.2017 r. – Utworzono E-klub, w celu prowadzenia szkoleń grupowych, w ramach projektu „E-kompetencje bez barier”.
12.04.2017 r. – Odbyło się jubileuszowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży (10 lat).
18.07.2017 r. W ramach projektu "E-kompetencje bez barier" biblioteka zostaje doposażona w powiększalnik dla niedowidzących.
16.08.2017 r. Pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" 8890,00 zł. dofinansowania na zakup książek.
31.10.2017 r. – Zakończono remont Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wymieniono drzwi do biur i toalet, wykładzinę PCV, wyremontowano łazienki, dokonano częściowej wymiany instalacji elektrycznej w biurach, w wypożyczalni dla dorosłych oraz w oddziale dla dzieci i młodzieży, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, udrożnienie kanalizacji, położenie nowych tynków w stacji wymiennikowej ciepła, a także malowanie wszystkich pomieszczeń w górnej kondygnacji budynku.  Zakupiono nowe regały, biurka, kanapy, stoliki i krzesła. Łącznie w latach 2011-2017 na remont i zakup wyposażenia pozyskano prawie 540000,00 zł.
26.04.2018 r. – Odbyło się spotkanie z Marią Gordziejko.
11.08.2018 r. – Przystąpiono do pilotażowego projektu realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.
20.09.2018 r. – Pozyskano 8450,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" na zakup książek.
2.10.2018 r.W ramach projektu Dyskusyjne Kluby Książki odbyło się spotkanie autorskie z powieściopisarką Edytą Świętek.
25.10.2018 r. – Odbył se wykład dr Andrzeja Koreckiego na temat "Ziemia lubawska i nowomiejska przed odzyskaniem niepodległości w 1920 r.
14.11.2018 r. – Odbyło się spotkanie dyrektorów i bibliotekarzy bibliotek publicznych z powiatu nowomiejskiego.
12.02.2019 r. – Odbył się wernisaż wystawy Barbary Ząbkiewicz pt. "Malarstwo, rzeźba i rękodzieło".
13.02.2019 r. – Podpisano porozumienie o zagranicznej współpracy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim i Gurjewskim scentralizowanym systemem  bibliotecznym w Gurjewsku w Obwodzie Kaliningradzkim (Federacja Rosyjska). Sygnatariuszami porozumienia byli: Daniela Kowalska – dyrektor MBP i Natalia G. Bakina – dyrektor GSSB.
21.03.2019 r. – Uruchomiono nową odsłonę strony domowej biblioteki. 
marzec 2019 r. –  Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Nowomiejskiego i Burmistrzem gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, na okres od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r., powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej realizację zadań biblioteki powiatowej.
9.05.2019 r. – Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała Certyfikat z Instytutu Książki za udział w pilotażowym projekcie dla trzylatków realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Od września do grudnia 2018 r. do projektu włączyło się 33 dzieci.
23.05.2019 r. – Odbył się V Festiwal Gwary Lubawskiej zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu.
6.09.2019 r. – Odbyło się Narodowe Czytanie przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Miejskie Centrum Kultury. Do publicznego czytania 8. noweli polskich zaproszeni zostali: Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, radni miejscy, dyrektorzy szkół, placówek oświatowych i instytucji kultury, lokalni artyści, uczniowie, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, a także wszyscy którzy wyrazili chęć publicznego zaprezentowania utworów Henryka Rzewuskiego, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta oraz Brunona Schulza.
12.09.2019 r.  – W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" pozyskano 9160,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
29.10.2019 r. – W ramach projektu DKK odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz.t.
29.10.2019 r. – Biblioteka zajęła I miejsce w konkursie "Miejsce Przyjazne Seniorom". Konkurs ogłosiła Rada Seniorów Nowego Miasta Lubawskiego.
28.11.2019 r. Odbyły się "Andrzejki"dla dzieci w wieku 6-11 lat.
3.12.2019 r. – Odbyło się spotkanie autorskie z Alicją Bartkowską.
11.12.2019 r.  – Klub DKK zajął III miejsce w grywalizacji Dyskusyjnych Klubów Książki województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 r.
31.12.2019 r. – W 2019 r. biblioteka odnotowała: 2752 zarejestrowanych użytkowników; 37855 książek udostępnionych na zewnątrz i na miejscu; 32473 odwiedzin w bibliotece; 115 – średnia dzienna liczba odwiedzin w wypożyczalniach i czytelniach. 
17.01.2020 r. – Odbyło się spotkanie z okazji 100-lecia powrotu Nowego Miasta Lubawskiego do Ojczyzny. Prof. dr hab. Waldemar Rezmer, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wygłosił wykład nt. "Militarne aspekty powrotu Pomorza do Polski w 1920 r." Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę fotografii i dokumentów pochodzących z kolekcji nowomieszczanina Krzysztofa Kliniewskiego, miłośnika lokalnej historii.
12.02.2020 r. –  Pracę w MBP zakończył Mirosław Litka. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Daniela Kowalska złożyła na ręce Pani Marii Litke serdeczne podziękowania za długoletnią pracę jej męża. Podkreślała wielkie zaangażowanie Pana Mirosława, jego serdeczne podejście do każdego użytkownika, który pojawiał się w Pracowni Komputerowej. Mirosław Litka pracę na stanowisku operatora sprzętu komputerowego rozpoczął 1 czerwca 1993 r.
12.03.2020 r.Na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych do biblioteki umieszczono komunikaty o zamknięciu biblioteki dla czytelników: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim będzie zamknięta dla czytelników od 12 do 25 marca 2020 roku. Zamówienia składane przez elektroniczny katalog od 11 marca 2020 roku nie będą realizowane. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów zostanie przedłużony automatycznie. Wszystkie komunikaty dotyczące wydarzeń organizowanych w przyszłości oraz funkcjonowania Biblioteki będą podawane na bieżąco w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej. Działania te mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. 
21.03.2020 r. – Kolejny komunikat umieszczony na stronie biblioteki: Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz § 7 ust. 1 pkt. 1, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim będzie zamknięta dla czytelników do odwołania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Informujemy, że wydarzenia zaplanowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej zostały zawieszone do odwołania. Zamówienia składane przez elektroniczny katalog od 11 marca 2020 roku nie będą realizowane. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów zostanie przedłużony automatycznie.
4.05.2020 r. Biblioteka uruchamia wypożyczanie książek.
25.09.2020 r. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych świętował jubileusz 10-lecia. Pierwsze spotkanie odbyło się 24 czerwca 2010 roku. W tym czasie klubowicze spotkali się 101 razy i przeczytali 100 książek.
09.11.2020 r. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.11.2020 r., wydanym w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim została zamknięta dla użytkowników od 7 do 29 listopada 2020 r.
13.12.2020 r. W X edycji Rankingu Bibliotek 2020 organizowanego przez Instytut Książki i dziennik "Rzeczpospolita" Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim na 835 instytucji kultury, które wzięły udział w rankingu, zajęła 5. miejsce na szczeblu wojewódzkim i 62. miejsce w kraju.
17.12.2020 r. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, który szczególny nacisk kładzie na zwiększenie oferty bibliotecznej o stały napływ nowości wydawniczych biblioteka otrzymała 9470,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup wydawnictw zwartych oraz 3740,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną.
28.12.2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna wykupiła dla 22. czytelników kody dostępu do publikacji w formie elektronicznej na platformie internetowej Legimi.
14.01.2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej udostępniono wystawę malarstwa Bożeny Wilgi.
03.03.2020 r. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną w województwie warmińsko-mazurskim, do 14 marca 2021 roku w MBP zostały wprowadzone ograniczenia prowadzenia działalności polegające na zakazie: udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom wewnątrz budynku, organizacji wydarzeń z udziałem publiczności, kserowania, drukowania i skanowania dokumentów. Biblioteka prowadzi działania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (online) oraz udostępnia zbiory w formie bezkontaktowej, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych. Biblioteka udostępnia zbiory tylko na zewnątrz budynku: czytelnik zamawia poprzez katalog on-line, telefonicznie lub e-mailowo wybrane publikacje, bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami, bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją przed wejściem, czytelnik odbiera ją i zostawia ewentualnie zwroty.
 
Dyrektorzy i kierownicy biblioteki

1946-1958 Bukowski Franciszek

1958-1966 Bukowska Irena,

1967-1970 Niedźwiecki Tadeusz,

1970-1972 Ziemer Tadeusz,
 
1972-1973 p.o. Kuczmarska Janina,
 
1973-1986 Pankow Sawwa,
 
1985-1986 p.o. Ludwicka Barbara,
 
1986-2007 Kopiczyńska Elżbieta,
 
2008-2008  p.o. Orzeł Barbara,
 
2009 Kowalska Daniela
 
Bibliografia: Kroniki MBP, Sprawozdania MBP 1946-2019,
Więcej w tej kategorii: « Działy Kontakt »
Powrót na górę