Menu

plenfrdeitrues

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 8/2014
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 1.09.2014 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
Na podstawie Art.13, ust. 3, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2012 r., Dz. U. poz. 406 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 5/2010 dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2010 r.

                                                                                                          § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik do zarządzenia
nr 8/2014 z dnia 1.09.2014 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII BOGUSŁAWSKIEJ
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Regulamin organizacyjny określa podstawowe zasady funkcjonowania i kierowania oraz organizację wewnętrzną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest określenie „biblioteka” – rozumieć przez to należy Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
ROZDZIAŁ II
ZASADY FUNKCJONOWANIA I KIEROWANIA MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ
§ 3.
Biblioteka działa w oparciu o następujące zasady:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) planowania pracy,
5) kontroli wewnętrznej,
6) podziału zadań pomiędzy dyrektora biblioteki i poszczególne stanowiska pracy,
7) wzajemnego współdziałania.
 
§ 4
 Miejską Biblioteką Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim kieruje dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę instytucji i uzyskane przez nią wyniki.
1. Dyrektor ustala główne kierunki pracy biblioteki, odpowiada za zgodność podejmowanych decyzji z prawem oraz podejmuje inicjatywy organizacyjne zmierzające do pełnej realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i gospodarczo-finansowych instytucji.
2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
§ 5
1. Do zadań głównego księgowego, w szczególności należy:
1) prowadzenie obsługi finansowej pracowników,
2) prowadzenie rachunkowości finansowej biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) kompleksowe prowadzenie dokumentacji wg aktualnych przepisów
4) realizowanie płatności,
5) sporządzanie sprawozdań i planów finansowych.
 
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI
§ 6
W skład biblioteki wchodzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:
1. Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji:
    a) Wypożyczalnia dla dorosłych
    b) Czytelnia.
2. Oddział dla Dzieci i Młodzieży:
    a) Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży,
    b) Czytelnia
3. Pracownia Regionalna z Czytelnią Multimedialną:
    a) Pracownia Regionalna
    b) Czytelnia Multimedialna
4. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
5. Samodzielne stanowisko: Operator sprzętu komputerowego
6. Samodzielne stanowisko: Pracownik gospodarczy
§ 7
Zakres przedmiotowy komórek organizacyjnych
I 1.  Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych biblioteki, w szczególności należy:
1) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną,
2) zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań określonych w programach i strategiach,
3) zapewnienie pełnej ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami szczegółowymi,
4) bezwzględne przestrzeganie procedur zapewniających ochronę danych osobowych,
5) wnikliwe i terminowe wykonywanie zadań oraz bezstronne i kulturalne załatwianie klientów,
6) przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy,
7) stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia,
8) dbałość o powierzone mienie,
9) wykonywanie czynności wynikających z doraźnych poleceń dyrektora.
 
II 1. Do zadań Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji należy:
1) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
2) prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
3) udzielanie informacji o bibliotece i księgozbiorze,
4) prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,
5) realizowanie zamówień i przyjmowanie zwrotu książek,
6) udzielanie pomocy w doborze literatury,
7) udostępnianie czytelnikom prasy codziennej i archiwalnej,
8) sporządzanie i wysyłanie upomnień,
9) dokonyw nie selekcji księgozbioru i czasopism,
10) współpraca z działem gromadzenia i opracowania zbiorów w zakresie uzupełniania zbiorów,
11)  prowadzenie dokumentacji działalności,
12)  przygotowywanie wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów,
13)  prowadzenie działalności edukacyjnej i dydaktycznej,
14)  bezpłatne udostępnianie Internetu,
15)  prowadzenie instruktażu w zakresie posługiwania się katalogiem OPAC,
16)  wykonywanie usług w zakresie skanowania, drukowania i kserowania.
 
III 1. Do zadań Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, w szczególności należy:
1)  udostępnianie zbiorów dla dzieci i młodzieży,.
2)  udzielanie informacji o bibliotece i księgozbiorze,
3)  prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,
4)  realizowanie zamówień i przyjmowanie zwrotu książek,
5)  udzielanie pomocy w doborze literatury,
6)  udostępnianie dzieciom i młodzieży prasy codziennej i archiwalnej.
7)  dokonywanie selekcji książek i czasopism dziecięcych i młodzieżowych,
8)  sporządzanie i wysyłanie upomnień,
9)  współpracowanie z działem gromadzenia i opracowania zbiorów w zakresie uzupełniania zbiorów,
10)  przyjmowanie i rozliczanie z główną księgową wpłat z tytułu upomnień,
11)  prowadzenie dokumentacji działalności,
12)  opracowywanie okresowych planów, analiz i sprawozdań,
13)  organizowanie wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów,
14) prowadzenie działalności edukacyjnej i dydaktycznej,
15)  bezpłatne udostępnianie Internetu,
16)  prowadzenie instruktażu w zakresie posługiwania się katalogiem OPAC.
 
IV 1. Do zadań Pracowni Regionalnej z Czytelnią Multimedialną, w szczególności należy:
1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów regionalnych i dokumentów życia społecznego.
2) opracowywanie bibliografii powiatu nowomiejskiego,
3) wspieranie działań promujących Społeczne Archiwum,
4) wspieranie działań mających na celu popularyzację Lokalnego Centrum Informacji,
5) współpracowanie z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie wymiany materiałów informacyjnych i archiwalnych.
6) digitalizowanie wybranych zbiorów specjalnych.
7) współtworzenie katalogu biblioteki w zakresie zbiorów specjalnych.
8) opracowywanie artykułów oraz innych materiałów promujących bibliotekę oraz jej zbiory,
9) wspieranie działań realizujących strategię rozwoju biblioteki,
10) opracowywanie okresowych planów, analiz i sprawozdań,
11) organizowanie wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów,
12) wykonywanie usług w zakresie skanowania, drukowania i kserowania,
13) udzielanie pomocy i pełnienie nadzoru nad czytelnikami korzystającymi z pracowni multimedialnej,
14) udostępnianie użytkownikom nieodpłatnie stanowisk komputerowych do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształcenia,
15) udzielanie porad w zakresie obsługi komputerów, sporządzania wydruków itp.,
16) kontrolowanie pracy użytkowników w celu eliminowania przeglądania stron internetowych zabronionych regulaminem Biblioteki,
17) pobieranie opłat za wydruki z komputera,
18) prowadzenie dokumentacji pracy Czytelni Internetowej.
 
V 1. Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, w szczególności należy:
1) opracowywanie formalne i rzeczowe księgozbioru biblioteki.
2) tworzenie katalogu elektronicznego biblioteki.
3) prowadzenie inwentarzy: Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz Zbiorów Specjalnych.
4) prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków.
5) prowadzenie ewidencji darów.
6) uczestniczenie w pracach komisji ds. selekcji księgozbioru.
7) ustalanie zgodności, z główną księgową, nie rzadziej niż raz w roku, wartości księgozbioru w danym okresie.
8) opracowywanie okresowe planów, analiz i sprawozdań,
9) współudział w imprezach czytelniczych.
10) współudział w przygotowywaniu wystaw tematycznych.
 
VI 1.  Do zadań Operatora sprzętu komputerowego, w szczególności należy:
1) wdrażanie technik komputerowych na stanowiskach pracy wskazanych przez dyrektora biblioteki.
2) dbanie o dobry stan techniczny sprzętu.
3) utrzymywanie kontaktów z autorami programów, dostawcami sprzętu i Internetu w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.
4) kontrolowanie i nadzorowanie zgodności oprogramowania z posiadanymi licencjami na wszystkich stanowiskach pracy.
 
VII 1. Do zadań Pracownika gospodarczego, w szczególności należy:
1) dbanie o utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynku biblioteki oraz na zewnątrz.
2) dbanie o powierzone mienie i przestrzeganie zasad oszczędnej gospodarki materiałowej.
3) zgłaszanie zapotrzebowania na środki czystości.
§ 8
Komórki organizacyjne są tworzone, likwidowane lub łączone na podstawie zarządzenia dyrektora biblioteki.
§ 9
Podczas nieobecności dyrektora za sprawy merytoryczne odpowiada osoba, której zostało udzielone upoważnienie przez dyrektora biblioteki.
§ 10
Na czas nieobecności pracownika komórki organizacyjnej oraz pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy, zastępstwo wyznacza dyrektor.
ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Regulamin może być zmieniony przez dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
Powrót na górę